Kup, przymierz i zapłać za 30 dni

 
Regulamin newslettera

sklepu Butik Get-Style
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów
zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe
§ 1 DEFINICJE
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać
od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o
ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla
umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Sklep – sklep internetowy Butik Get-Style prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.get-style.pl
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Usługodawca – EWELINA DOMINIKA MACIEJEWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Get-Style EWELINA MACIEJEWSKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7262686137, nr REGON 389384230, ul. ks. Stanisława Brzóski 38/21,
91-321 Łódź.
§ 2 Newsletter
Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.1.
Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej2.
wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę3.
w momencie zapisywania się do Newslettera.
Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w4.
przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości
przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie

 

usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-5.
mail.
W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości6.
wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów,7.
w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail
Usługodawcy: kontakt.getstyle@gmail.com.
Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem8.
wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej
usługi.
§ 3 Reklamacje
Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:1.
kontakt.getstyle@gmail.com.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.2.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę3.
będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do któregoa.
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przyb.
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy
przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;c.
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:d.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
§ 4 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter1.
jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę
– w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują
się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych2.
osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie
Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi3.
Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:4.

Szybka wysyłka

Przesyłki nadajemy niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności

Bezpieczne płatności

Zapwniamy bezpieczne płatności z przelewy24.pl

Darmowa dostawa

Skorzystaj z darmowej dostawy przy zamówieniu od 149 zł.

Obsługa klienta

Jesteśmy do Twojej dysozycji w godzinach 7:00 - 17:00

.

© 2021 Made with by Get-style

Bezpieczne płatności